Willkommen bei Katori Shinto Ryu Deutschland

天真正伝香取神道流 – Tenshin Shōden Katori Shintō Ryū

Japanische Budo-Kunst – mehr als 550 Jahre Tradition

Ken-jutsu, Bo-jutsu, Naginata-jutsu, Ryoto, Kodachi, So-jutsu, Shuriken-jutsu, Ju-jutsu etc.

Bokken, Katana, Bo, Naginata, Yari, Kodachi, Shuriken, Yawara etc.

Seminar in Leer 20.01.2019

Die Seele mit dem Schwert schleifen!